در ساختمان بنایی محصور باکلاف حداکثر طول پیش‌آمدگی سه طرف باز 120سانتیمتر و پیش‌آمدگی دو طرف باز 150سانتیمتر می‌باشد.